Bütünü ile Alp orojenik veya kıvrım kuşağında yer alan ülkemizde her jeolojik zaman ve hatta her jeolojik devire ait çeşitli araziler bulunmaktadır. Ülkemiz, Mesozoyik (2. Jeolojik Zaman)’te denizaltı volkanizması, Tersiyer (3. Jeolojik Zaman)’den itibaren çeşitli volkanizmaya uğramıştır.
Jeoloji nedir ve Jeologların çalışma alanları nelerdir? Yunanca geo ve logos kelimelerinden türeyen Jeoloji, Yeryuvarının incelenmesi olarak tanımlanır. Başlıca fiziksel jeoloji ve tarihsel jeoloji olarak iki geniş bölüme ayrılır.
Orojenik hareketler Ülkemizde Alt Paleozoyik’te (Silüriyen – Kambriyen) Kaledoniyen orojenezi vuku bulmuştur. Bu dağ oluşum hareketi ile Ege bölümündeki dağlar, Yıldız, Bitlis, Nur dağları ve Zonguldak civarındaki araziler etkilenerek yer yer kıvrılmışlar ve yükselmişlerdir. Hatta Bitlis, Yıldız, Menderes masifleri geniş...
Deprem matematiği üzerinde çalışan jeofizikçiler, deprem tahmini konusunda yanlış varsayımlarda bulunulduğunu söylüyor. Kendi sonuçlarına göre büyük bir depremin bir yerleşimi vurma fırsatı her zaman söylenegeldiği gibi artacağına, azalıyor.

GÜNCEL HABERLER