TBMM’de Bu Hafta (18 Şubat 2019)

248

TBMM’de BU HAFTA (18 Şubat 2019)

Meclis Başkanvekili: Levent GÖK
CHP Nöbetçi Grup Başkanvekili: Engin ÖZKOÇ

TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın görevinden istifa etmesi halinde Meclis 29. Başkanı’nı seçecek.

AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Yıldırım, 18 Şubat’ta Meclis Başkanlığı görevinden istifa edeceğini açıklamıştı. Yıldırım’ın istifa dilekçesinin Meclis Başkanlığına sunulmasının ardından salı günü yapılacak TBMM Genel Kurulu’nda bu dilekçe okunacak.

TBMM İçtüzüğü uyarınca, Meclis Başkanı adayları, Meclis üyeleri içinden, TBMM Başkanı’nın istifası sonrasında Genel Kurulun toplandığı günden itibaren 5 gün içerisinde Başkanlık Divanı’na bildirilecek. TBMM Başkanlığı için adaylık başvurularının sona erdiği günün ertesinde Genel Kurul, Başkan seçimi için toplanacak. Planlanan takvime göre, 24 Şubat Pazar günü yeni TBMM Başkanı’nı seçilecek.

Gizli oyla yapılacak seçimlerde, birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu, yani 400 oy, üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, Başkan seçilecek.

Yeni Meclis Başkanı seçilinceye kadar olan sürede, TBMM başkanvekilleri arasında en yaşlı olan Celal Adan, “Başkan Vekili” sıfatıyla TBMM Geçici Başkanı olacak.

– GENEL KURUL GÜNDEMİNDE CMK TEKLİFİ VAR

Genel Kurul’da bu hafta, 13 Maddelik Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

Teklife göre, adli ve idari yargı hakim adaylığı mülakatına katılabilmek için yazılı sınavda en az 70 puan almak gerekecek. Hakim ve savcı adaylığı süresi iki yıl, avukatlık mesleğinden adaylığa alınanlar için bu süre bir yıl olacak.

Bölge adliye mahkemesi daireleri, sanık tarafından talep edilmek şartıyla daha az cezaya hükmedebilecek veya ceza verilmesine yer olmadığına karar verebilecek.

Bölge adliye mahkemesi dairelerinin daha etkin ve verimli çalışmasının sağlanması amacıyla birden fazla heyet halinde çalışabilmesine imkan tanınacak.

– KOMİSYON TOPLANTILARI

Plan Bütçe Komisyonunda, Adana Milletvekili Tamer Dağlı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş ile arkadaşlarının imzasını taşıyan Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, salı günü görüşülmeye başlanacak.

Teklifle, basılı kitap ve süreli yayınlardaki KDV oranı sıfırlanıyor. Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin adı Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak değiştiriliyor.

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kullandırılan tarımsal kredi alacaklarından, 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla borçları takibe düşenler ile borçları çeşitli afetler nedeniyle ertelenenler, tarımsal kredi borçlarını yapılandırabilecek.

Su ürünleri istihsal hakkının kiralanmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen kanunun geçici maddesinde değişiklik yapılarak uygulamanın süresi 1 Ocak 2020’ye kadar uzatılıyor.

Dışişleri Komisyonunda ise bazı uluslararası anlaşmalar görüşülecek.

– BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR:

18 Şubat – Sosyaldemokrat Halkçı Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi, CHP çatısı altında birleşti. SHP’li Hikmet Çetin oybirliğiyle Genel Başkan seçildi. (1995)
19 Şubat– Milli Eğitim Vakfı kuruldu. (1981)
20 Şubat – Dünya Sosyal Adalet Günü
21 Şubat – Uluslararası Anadil Günü (UNESCO)
22-28 Şubat – Vergi Haftası
23 Şubat – Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) kuruldu. (1978)

13 MADDELİK CEZA MUHAKEMESİ KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ KOMİSYONDA KABUL EDİLDİ

TBMM’de ‘Ceza Muhakemeleri Kanunu (CMK) ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Öngören Kanun’ teklifi Adalet Komisyonu’nda kabul edildi.

TBMM Adalet Komisyonu, AKP’li Hakkı Köylü başkanlığında, CMK ve çeşitli kanunlarda değişiklik öngören teklifi görüşmek üzere toplandı. Teklifte ayrıca; ‘İcra ve İflas Kanunu’, ‘Hakim ve Savcılar Kanunu’, ‘Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri Kanunu’ ve ‘Bölge Adliye Mahkemeleri’ kanunlarında da değişiklik öngörüyor. AKP’li milletvekillerinin imzasını taşıyan yasa teklifi yargının iş gücünü azaltmayı hedefliyor. Teklif, Adalet Komisyonu’nda kabul edildi.

HAKİMLİK İÇİN 70 PUAN ŞARTI!

Teklif ile hakim adaylarının yazılı sınav ve mülakat puanları da yeniden düzenleniyor. Buna göre; adli ve idari yargı hakim adaylığı mülakatına katılabilmek için yazılı sınavda 100 üzerinden en az 70 puan almak gerekecek. Başarılı olanların sayısı, ilan edilen kadronun iki katı fazlasının altında kalırsa sadece başarılı olanlar mülakata çağrılacak. Adaylık süresinin sonunda adaylar, yazılı ve sözlü sınava tabi tutulacak. Bu sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek. Yazılı sınavda en az 70 puan alanlar sözlü sınava alınacak. Başarılı sayılmak için yazılı sınav puanının yüzde 60’ı ile sözlü sınav puanının yüzde 40’ının toplamının en az 70 olması gerekecek.

Sınavlarda başarılı olamayanlar, talepleri halinde Adalet Bakanlığı tarafından merkez veya taşra teşkilatında genel idare hizmetleri sınıfında bir kadroya atanabilecek, aksi halde bunların adaylığına son verilecek. Meslek öncesi eğitimini tamamlamadan görevden ayrılanlar ile meslek öncesi eğitimlerini tamamlayıp, mesleğe kabul edildikten sonra meslek öncesi eğitim süresi kadar çalışmadan görevden ayrılanlar, meslek öncesi eğitimleri sırasında kendilerine ödenen aylık, ödenek, tazminatlar ile her türlü ödemelerin, mecburi hizmetin eksik kalan kısmı ile orantılı miktarını iki kat olarak ödemek zorunda olacak. Hakim ve savcı adaylığı süresi 2 yıl olacak. Bu süre, avukatlık mesleğinden adaylığa alınanlar için 1 yıl olacak. Adaylık, eğitim ve staj olmak üzere 2 dönemden oluşacak.

ALT HEYETLER KURULACAK

Bölge adliye mahkemesi dairelerinin daha etkin ve verimli çalışmasının sağlanması amacıyla iş yoğunlukları dikkate alınarak birden fazla heyet halinde çalışabilmesine imkan tanınacak. Bölge adliye mahkemesi dairelerinde Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından birden fazla heyet oluşturulabilecek, yeni oluşturulan heyetin başkanı HSK tarafından belirlenecek. Bölge adliye mahkemesi dairelerince duruşma açılmaksızın, cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsi sebeplere veya şahsi cezasızlık sebeplerine münhasır olmak ve sanık tarafından talep edilmek şartıyla daha az cezaya hükmedilebilecek veya ceza verilmesine yer olmadığına karar verilebilecek.

Bölge adliye mahkemesi tarafından verilen kararın niteliğine bakılmaksızın, Yargıtay tarafından onama veya düzelterek onama kararı verilen dosyaların doğrudan ilk derece mahkemesine gönderilmesi ve kararın bir örneğinin bilgi mahiyetinde bölge adliye mahkemesine iletilmesi sağlanacak. Bölge adliye mahkemesinin, istinaf başvurusunun esastan reddine ilişkin kararının Yargıtayca bozulması halinde dosya, gereği için kararı veren ilk derece mahkemesine, kararın bir örneği de bölge adliye mahkemesine gönderilecek. Bu düzenleme, yürürlüğe girdiği tarihten sonra Yargıtay tarafından verilen bozma kararları hakkında uygulanacak.

TEMYİZ YOLU AÇILIYOR

Teklife yeni bir madde eklenerek, 12 olan madde sayısı 13 çıktı. Eklenen maddeyle; iki yıla kadar hapis cezası gerektiren suçlar bakımından ilk defa bölge adliye mahkemesi dairelerince verilen mahkumiyet kararlarına karşı temyiz yolu açıldı.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here